})(jQuery);

Algemene Voorwaarden The Upper Room

Definities

a. The Upper Room: Het webdesignbedrijf gevestigd te Orthenseweg 2e5 – 5212XA – s’-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17204827.

b. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie The Upper Room een overeenkomst aangaat.

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en dienstverlening van The Upper Room, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Offertes en Overeenkomsten

a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

Intellectuele Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door The Upper Room geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Upper Room, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Betaling

a. De eerste betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na de eerste betaling gaan wij van start.

b. De laatste betaling dients te worden voldaan alvorens het project live gaat / geleverd wordt.

Aansprakelijkheid

a. The Upper Room is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever.

b. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade, op welke manier dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet.

Overmacht

a. In geval van overmacht is The Upper Room niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van The Upper Room onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Toepasselijk Recht en Geschillen

a. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.